INFORMATION
홍보센터
포트폴리오
[태양광] 경남 J사 2015-02-09

1. Condition

위치 : 경상남도 김해시 주촌면 

설치면적 : 228㎡ 

 

 

2. Plan

공사기간 : 1개월

설비용량 : 19.2kWp(고정식)

설비형식 : 태양전지 : 일반 결정질 태양광 전지판

전력변환설비 : 지붕 위 자립형

계통연계방법 : 태양전지 : 300Wp x 64= 19.2kWp

계통연계 인버터 : 50kVA x 4

선로전압 규격 : 380V

 

3. Do  

연간 전력생산량 : 27,000kWp 

 

목록